Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Rozwijamy skrzydła


logo_edukacja_slaskie.jpg [612x70]

„ROZWIJAMY SKRZYDŁA- ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH NA WYSOKIM POZIOMIE W GMINIE KORNOWAC”

Pod taką nazwą realizowany jest projekt edukacyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu.

 

W ramach projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  uczniowie klas IV-VI SP mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka polskiego, oraz rozwijających zainteresowania dla uczniów uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo, oraz  informatycznie.  Wszyscy uczniowie klas VI uczestniczą w zajęciach interdyscyplinarnych, mających pomóc w lepszym przygotowaniu uczniów do czekającego ich sprawdzianu szóstoklasisty. Zaplanowano też spotkania z psychologiem w ramach zajęć terapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  Zajęcia rozpoczęły się 09.12.2013 i będą realizowane przez dwa lata szkolne, do końca czerwca 2015 roku. Wsparciem w formie zajęć w całym okresie trwania projektu zostanie objętych 78 uczniów ( 34 dziewczynki i 44 chłopców) kl. IV-VI z Gminy Kornowac.

Realizując projekt Szkoła pozyskała bogate wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych: 2 tablice interaktywne, projektory i komputery przenośne ( sprzęt multimedialny o wartości 20.948,66 złotych) oraz materiały, akcesoria i książki  do zajęć i  materiały piśmiennicze do wykorzystania w trakcie zajęć  o łącznej wartości  15.569,63 złotych .

 Projekt „ Rozwijamy skrzydła- świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dscf3033.jpg [1024x768]

dscf3036.jpg [1024x768]

dscf3054.jpg [1024x768]

dscf3058.jpg [1024x768]

dscf3070.jpg [1024x768]

dscf3066.jpg [1024x768]

dscf3090.jpg [1024x768]

dscf3088.jpg [1024x768]

silesia