Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Projekt „Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu”

 njpg [1786x264]

 

Projekt: „Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu”

 

Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 rozpoczynamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Pogrzebieniu”. Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji znajdą Państwo powyżej.

 

 

Czas realizacji: 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

 

Wartość projektu 385 531,43 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 346 978,29 zł

 

Program poprawy jakości kształcenia pt. „Szkoła Marzeń” jest skierowany do grup docelowych z woj. Śląskiego (które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. Śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową stanowi 151 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Pogrzebieniu (74 chłopców i 77 dziewczynek) uczęszczających do szkoły zlokalizowanej na terenie gminy wiejskiej – Gminy Kornowac. Uczniowie klasy I (rocznik 2009-2011), uczniowie klasy IV (rocznik 2006 - 2008) to uczniowie młodsi potrzebujący dodatkowego wsparcia związanego ze zmianą kolejnego etapu edukacji oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostaną objęci indywidualnym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych co umożliwi zwiększenie wiedzy i umiejętności w efektywnym posługiwaniu się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi (TIK) w procesie nauczania i uczenia się. Miejscem realizacji projektu jest obszar Gminy Kornowac, województwo śląskie.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, przyrody, języka angielskiego, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią TIK w trakcie nauki i w życiu codziennym, niwelowanie problemów adaptacyjnych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej poprzez wsparcie ucznia młodszego, rodziców i wsparcie ucznia osiągającego słabe wyniki w nauce do I 2019 dla 184 (uczniów i ich rodziców, nauczycieli) uczęszczających do ZSP na obszarach wiejskich. Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie inwestycyjnym RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Zrealizowane zostanie 1576 godzin zajęć terapeutycznych, językowych, przyrodniczo-matematycznych, adaptacyjnych
i wyrównawczych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy I

– Nauka to zabawa

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klasy I

– No pain no gain (bez pracy nie ma kołaczy)

Wesoła matematyka. Zajęcia dodatkowe z matematyki oparte na prowadzeniu eksperymentów matematycznych, obserwacji, gier dydaktycznych oraz zajęcia z pytaniem problemowym dla klasy IV, V, VI

You live and learn (Człowiek uczy się całe życie).

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy IV

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klas IV, V, VI 

„Sposób na Pitagorasa”

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego z klas IV, V, VI

„Practice makes perfect"

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych informatycznie z klas IV, V, VI

„Akademia Scratch TIK”

Co w trawie piszczy?

Zajęcia przyrodnicze dodatkowe dla uczniów klasy V

„Lubię matmę”

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV, V, VI

Zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów klasy VI

Specjalistyczne indywidualne zajęcia rewalidacyjne i edukacyjno – terapeutyczne

Zajęcia logopedyczne

Szkolenia, warsztaty dla nauczycieli

Szkolenia, warsztaty dla rodziców

 

Grupę docelową w projekcie stanowi 151 uczniów/uczennic klas I oraz IV - VI w latach szkolnych 2017 - 2019 oraz 20 rodziców i 13 nauczycieli.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu:

Rekrutacja będzie oparta na zasadach i polityce równych szans, równości płci i równego dostępu. Chętni do udziału w projekcie po zapoznaniu się z regulaminem złożą w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.
O wyborze uczestników decydować będzie: rekomendacja specjalisty; nauczyciela przedmiotu; wychowawcy; wyniki w nauce; weryfikacja związana z dopasowaniem kandydata do zajęć.

 

Kryteria:

1. wykazują braki edukacyjne, niska średnia z przedmiotu do 3,9 (waga punktowa 10)

2. posiadają rekomendację specjalisty/orzeczenie lub opinię PPP (10)

3. są skierowani na badania specjalistyczne/są w trakcie badań (7)

4. z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (5)

5.wykazują uzdolnienia bądź dobre wyniki w nauce, średnia ocen z przedmiotu od 4,0 (waga punktowa 10)

6. stwarzający problemy wychowawcze, mający problemy emocjonalne (10)

7. z rodzin niewydolnych wychowawczo/ matek i ojców samotnie wychowujących dzieci/ rodziców pracujących zagranicą (7)

 

Będzie możliwy dodatkowy nabór uczniów, na podstawie przeprowadzonych badań, już
w trakcie realizacji projektu. Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej – ucz. uczęszczający do ZSP w Pogrzebieniu, zostanie upubliczniona na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Wychowawcy na lekcjach poinformują o możliwości uczestnictwa w projekcie.

 Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - zał. nr 1

Formularz zgłoszeniowy - zał. nr 3

Oświadczenie uczestnika projektu - zał. nr 2

Oświadczenie uczestnika projektu - zał. nr 4

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

silesia