Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Projekt unijny „Nowoczesna szkoła”

 logotypesjpg [550x62]

 

 

Projekt pt.

„Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu”

 

Czas realizacji: 02.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

 

Wartość projektu: 198 551,83 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 178 696,65 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Szkoły Podstawowej w Pogrzebieniu. Planowane jest organizacja wsparcia dla uczniów SP w Pogrzebieniu, ukierunkowanego na rozwój u nich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. W ramach działań projektowych odbędą się zajęcia dodatkowe (w tym wyrównawcze) oraz zajęcia prowadzone metodą eksperymentu. Komplementarnym działaniem będzie, także odpowiednie wsparcie kadry szkoły poprzez kursy i szkolenia oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wdrażania w szkole nowych form i metod nauczania. Projekt obejmuje organizacje zajęć wsparcia dla 62 uczniów (w tym 25 Dziewczynek i 37 Chłopców).

W projekcie weźmie udział także 5 nauczycieli w tym 4 kobiety.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 4, 5, 6

2 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 60 godz.

Zajęcia przyrodniczo-chemiczne prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

2 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 60 godz.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 6 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia z matematyki dla całych klas poszerzające wiedzę prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 20 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

1 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 30 godz.

Kursy dla nauczycieli:

1 - Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji

2 - Nowoczesne metody nauczania

 

 

Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakłada się 3-etapową rekrutację dla uczestników:

- test kwalifikacyjny (40%);

- opinia nauczyciela uczestnika z danego przedmiotu na temat jego wyników (25%);

- średnia ocen (35%).

Na zajęciach warsztatowych preferowani będą uczestnicy o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu (ocen z wszystkich przedmiotów). Na zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia – preferowani będą o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu (ocena wyższa niż 4 - 5pkt; ocena wyższa niż 5 -10pkt), a w przypadku zbyt dużej liczby chętnych drugim z kolei kryterium będą predyspozycje (umiejętność samodzielnej pracy) do osiągnięcia sukcesów w olimpiadach i konkursach (na podstawie opinii nauczyciela danego przedmiotu). W przypadku dużej ilości chętnych trzecim w kolejności kryterium będzie ocena z zachowania

Proces rekrutacji nauczycieli:

1. Zgłoszenie mailowe lub osobiste

2. Pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego

3. Weryfikacja danych osobowych oraz oświadczeń przez koordynatora projektu

W procesie rekrutacji nauczycieli zastosowano zarówno możliwość osobistego zgłoszenia chętnych do projektu jak i zgłoszenia mailowego.

Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz zgoszeniowy - uczeń

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel


Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 


silesia