Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Aktualności

19 maja 2020 20:01 | Aktualności

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć opiekuńczych w szkole od 25 maja 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I - III:

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

     Organizacja zajęć:

 1. W klasie może przebywać do 12 uczniów.
 2. Każdy uczeń w momencie przyjścia do szkoły będzie miał mierzoną temperaturę oraz będzie mył i dezynfekował ręce.
 3. Obowiązuje zmienne obuwie.
  1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)
   1. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
   2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
    (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
   3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
   4. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
   5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
   6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min
    1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
    2. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
    3. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
     do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
    4. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
    5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
    6. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
     1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 

 

Przeczytano: 152 razy. Wydrukuj|Do góry

silesia